T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Erzincan Refahiye İlçe Halk Kütüphanesi

Görevlerimiz ve İşlevlerimiz

Görevlerimiz

a) Amacı doğrultusunda kütüphane materyali seçer, sağlar; kütüphanecilik teknik ve yöntemlerine uygun olarak düzenler ve kullanıcıların hizmetine sunar.
b) Kütüphane materyalini kütüphane dışında kullanılmak üzere ödünç verir.
c) Kullanıcılar tarafından aranan, ancak kütüphanede bulunmayan materyali sağlar ya da kullanıcıları bu materyalin bulunduğu kütüphanelere yönlendirir.
d) Bulunduğu bölgenin kültürel, sosyal, tarihi ve ekonomik yapısı ile ilgili yerel derme oluşturur ve hizmete sunar.
e) Kullanıcı rehberliği ve danışma hizmeti verir.
f) Gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulmuş veya kurulacak olan halka açık özel kütüphanelerin teknik iş ve işlemlerine rehberlik eder.
g) Tüm yaş grupları için sanatsal, bilimsel, eğitici ve kültürel etkinlikler düzenler, mevcut etkinliklere katılım ve destek sağlar.
h) Kütüphane hizmetlerini geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla, çevresindeki diğer kamu kurumları, yerel yönetimler, eğitim, öğretim, kültür-sanat, sivil toplum kuruluşları ve gönüllü kişilerle işbirliği yapar.
i) Engelli, hasta, yaşlı ve eve bağımlı kişiler için uygun hizmetler sunar.
j) Derleme işlerini, yürürlükteki derleme mevzuatı hükümlerine göre yürütür.

İşlevlerimiz

a) Halkın bilgi edinme gereksinimini karşılar.
b) Bireysel ve toplumsal yaşam boyu öğrenme çabalarını destekler.
c) Başta çocuklar olmak üzere, bölge halkında okuma kültürü ve kütüphane kullanma alışkanlığı yaratır ve güçlendirir.
d) Toplumun bilgi okur-yazarlığı becerisi kazanmasını ve geliştirmesini sağlar.
e) Her düzeyde örgün ve yaygın eğitimi destekler.
f) Çocuk ve gençlerin zihinsel yaratıcılıklarını geliştirmelerini destekler ve bu yönde fırsatlar sağlar.
g) Öncelikle bulunduğu bölge olmak üzere, toplumun kültürel ve sosyo-ekonomik kalkınmasına destek sağlar.
h) Toplumda kültürel mirasa, sanata ve bilime karşı duyarlılık oluşturur ve bu bilincin geliştirilmesini sağlar.
i) Kültürler arası diyalogu geliştirmeye katkı sağlar.